Monika B. Beyer | Dokumentation, Portraitfilm, Kunstprojekte